سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
قوه قضائیه شورای عالی قضایی  
انتخاب قضات از حوزه ها  
 
 
اجرائی 
همکاری 
شورای پژوهشی استان قم  
عضو مجله  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه قم  
معاونت پژوهشی  
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
دبیرخانه مشترک شورای پژوهش و فرهنگ عمومی  
ناظر طرح معرفی کتابخانه ای شخصی قم  
1382/01/01 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
قوه قضائیه شورای عالی قضایی ‏ 
محقق 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
شورای فرهنگ عرب ‏ 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشکده علوم قرآنی قم ‏ 
ریاست 
 
 
علمی اجرائی  
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه 
مدرس 
1374/07/03 
 
کفایه و مکاسب 
همکاری 
شورای فرهنگ عرب  
پژوهشگر 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه قم  
عضو هیات علمی  
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشکده علوم قرآنی قم  
ریاست  
 
 
اجرائی